Adatkezelési Tájékoztató

Friedmann Rita egyéni vállalkozó (székhely: 1035 Bp, Raktár utca 21. 9/27, adószám: 66292173-1-41) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a konnyedentanulok.hu honlapon a személyes adatait.

Adatkezelésre jogosult szemény:

Friedmann Rita

E-mail címe: iroda@konnyedentanulok.hu, friedmann.rita@konnyedentanulok.hu

Adatkezelésre jogosult személy képviselője:

Friedmann Márton

E-mail címe: friedmann.marton@konnyedentanulok.hu

Az adatok feldolgozását az alábbi vállalkozások vagy személyek, (a továbbiakban adatfeldolgozók) végzik:

 • SalesAutopilot Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Adatkezelés célja:

A regisztráció során a konnyedentanulok.hu. oldalon megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben − a felhasználó számítógépének beállításától függően − a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

1) A próbatanulásra jelentkezéskor

Felhasználó egyes oldalakon (Angol próbatanulás jelentkezés, Matek nyelvtan korrepetálás, Tanulási tanfolyam gyerekeknek) jelentkezhet a tanítási szolgáltatás kipróbálásához egy próbaórára. A jelentkezés során következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • város
 • irányítószám

2) Blogértesítő szolgáltatásra történő feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • keresztnév
 • e-mail cím

3) A blogbejegyzésekhez történő hozzászólás írásakor

A Felhasználó a „Blog” menüpont alatt szereplő blogbejegyzésekhez hozzászólást írhat, amelyhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • keresztnév
 • e-mail cím

A hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével a Felhasználónak lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulása, amit az „Elfogadom” gombra kattintással ad meg. A regisztráció feltétele az ebben a dokumentumban leírt Felhasználási feltételek elfogadása. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Hozzáféréshez való jog: Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól.

A tájékoztatás kérhető e-mailben az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (megjelölve a helyes adatokat). Figyelembe véve az adatkezelés célját az érintett jogosul arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ezt az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címen vagy az 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje részben vagy egészben a rá vonatozó személyes adatokat– az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címén vagy postai úton a 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (I)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,(II) az adatkezelés jogellenes, (III) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat (IV) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen.

Hozzájárulás visszavonása: Az érintett bármikor dönthet úgy, hogy hozzájárulását visszavonja.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag Hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a hírlevél nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. Indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az iroda@konnyedentanulok.hu e-mail címen, illetve a 1035 Budapest, Raktár u. 21. 9/27. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a Hírlevél adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.

Jogsértések kezelése: Jogsértés esetén fordulhat az Adatkezelőhöz az iroda@konnyedentanulok.hu email címen, vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.